VILLKOR

Senast uppdaterad: 17 april 2020

Läs dessa villkor noggrant innan du använder vår tjänst.

TOLKNING OCH DEFINITIONER

Tolkning

De ord som den initiala bokstaven har stora bokstäver har betydelser definierade under följande villkor. Följande definitioner ska ha samma betydelse oavsett om de förekommer i singular eller i plural.

Definitioner

I dessa villkor gäller:

Applikation betyder det program som tillhandahålls av företaget som laddas ned av dig på vilken elektronisk enhet som helst, med namnet CornerKing.

Application Store betyder den digitala distributionstjänsten som drivs och utvecklas av Apple Inc. (Apple App Store) eller Google Inc. (Google Play Store) där applikationen har laddats ner.

Konto betyder ett unikt konto som skapats för dig för att få åtkomst till vår tjänst eller delar av vår tjänst.

Företag (kallas antingen "företaget", "vi", "oss" eller "vårt" i detta avtal) hänvisar till Verower AS - CornerKing, Son Norge.

Land avser: Norge

Enhet betyder alla enheter som kan komma åt tjänsten, t.ex. en dator, en mobiltelefon eller en digital surfplatta.

Tjänsten hänvisar till applikationen.

Villkor som utgör hela avtalet mellan dig och företaget om användningen av tjänsten.

Tredjeparts socialmedietjänst betyder alla tjänster eller innehåll (inklusive data, information, produkter eller tjänster) som tillhandahålls av en tredje part som kan visas, inkluderas eller göras tillgängliga av tjänsten.

Du menar den enskilda som får åtkomst till eller använder Tjänsten, eller företaget eller annan juridisk enhet för vilken en sådan åtkomst till eller använder Tjänsten, i tillämpliga fall.

BEKRÄFTELSE

Dessa är villkoren för användning av denna tjänst och det avtal som fungerar mellan dig och företaget. Dessa villkor anger alla användares rättigheter och skyldigheter angående användningen av tjänsten.

Din tillgång till och användning av tjänsten är villkorad av att du accepterar och följer dessa villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som har tillgång till eller använder tjänsten.

Genom att komma åt eller använda tjänsten accepterar du att vara bunden av dessa villkor. Om du inte håller med om någon del av dessa villkor kan du inte komma åt tjänsten.

Din tillgång till och användning av tjänsten är också betingad av att du accepterar och följer företagets integritetspolicy. Vår sekretesspolicy beskriver våra regler och rutiner för insamling, användning och utlämnande av din personliga information när du använder applikationen eller webbplatsen och berättar om dina integritets rättigheter och hur lagen skyddar dig. Läs vår sekretesspolicy noggrant innan du använder vår tjänst.

ANVÄNDARKONTON

När du skapar ett konto hos oss på CornerKing måste du ge oss information som är korrekt, fullständig och aktuell vid alla tidpunkter. Underlåtenhet att göra detta utgör ett brott mot villkoren, vilket kan leda till omedelbart avslutande av ditt konto på vår tjänst.

Du är ansvarig för att skydda lösenordet som du använder för att få åtkomst till tjänsten och för alla aktiviteter eller åtgärder under ditt lösenord, oavsett om ditt lösenord är hos vår tjänst eller en tredje part socialmedietjänst.

Du samtycker till att inte avslöja ditt lösenord till någon tredje part. Du måste meddela oss omedelbart när du blir medveten om säkerhetsbrott eller obehörig användning av ditt konto.

Du får inte använda användarnamn namnet på en annan person eller enhet eller som inte är lagligt tillgängligt för användning, ett namn eller ett varumärke som är föremål för någon annan persons eller enhets andra rättigheter än dig utan lämpligt tillstånd, eller ett namn som är annars stötande, vulgär eller obscen.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Tjänsten och dess ursprungliga innehåll (exklusive innehåll som tillhandahålls av dig eller andra användare), funktioner och funktionalitet är och förblir företagets och dess licensgivares exklusiva egendom.

Tjänsten är skyddad av upphovsrätt, varumärke och andra lagar i både landet och främmande länder.

Våra varumärken och varumärke får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst utan förhands skriftligt medgivande från företaget.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Vår tjänst kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av företaget.

Företaget har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, integritetspolicy eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster. Du erkänner och samtycker till att företaget inte ska vara ansvarigt direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakats eller påstås orsakas av eller i samband med användning av eller förlust av sådant innehåll, varor eller tjänster tillgängliga på eller genom sådana webbplatser eller tjänster.

Vi rekommenderar dig starkt att läsa villkoren och sekretesspolicyn för alla tredje parts webbplatser eller tjänster som du besöker.

UPPSÄGNING

Vi kan säga upp eller stänga av ditt konto med omedelbart verkan utan förbehåll om du bryter mot dessa villkor.

Vid uppsägning upphör din rätt att använda tjänsten omedelbart. Om du vill avsluta ditt konto kan du helt enkelt sluta använda tjänsten.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Trots eventuella skador som Du kan bli föremål för ska hela bolagets och dess leverantörers ansvar enligt någon bestämmelse i dessa villkor och ditt exklusiva botemedel för alla ovanstående begränsas till det belopp som faktiskt betalats av dig genom tjänsten eller 100 USD om du inte har köpt något via tjänsten.

I största möjliga utsträckning tillåtet enligt tillämplig lag, ska under inga omständigheter företaget eller dess leverantörer vara ansvariga för några speciella, tillfälliga, indirekta eller följdskador överhuvudtaget (inklusive, men inte begränsat till, skador för förlust av vinst, förlust av data eller annan information, för affärsavbrott, för personskada, förlust av integritet som uppstår till följd av eller på något sätt relaterat till användning av eller oförmåga att använda Tjänsten, programvara från tredje part och / eller tredje parts hårdvara som används med Tjänsten, eller annars i samband med någon bestämmelse i dessa villkor), även om företaget eller någon leverantör har underrättats om möjligheten till sådana skador och även om åtgärden misslyckas med dess väsentliga syfte.

Vissa stater tillåter inte uteslutning av underförstådda garantier eller begränsning av ansvar för skador på följd eller följd, vilket innebär att vissa av ovanstående begränsningar kanske inte gäller. I dessa stater kommer varje parters ansvar att begränsas till största möjliga utsträckning enligt lag.

FRISKRIVNING

Tjänsten tillhandahålls till dig "SOM ÄR" och "SOM ÄR TILLGÄNGLIG" och med alla fel och brister utan garanti av något slag. I den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag avstår företaget, på dess egen räkning och för deras medlemsförbund och dess respektive licensgivare och tjänsteleverantörer uttryckligen alla garantier, vare sig uttryckliga, underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt, med avseende på Service, inklusive alla underförstådda garantier för försäljningsbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, titel och icke-intrång, och garantier som kan uppstå i samband med hantering, prestanda, användning eller handelspraxis.

CornerKing försöker hålla kvaliteten på våra spel så hög som möjligt. När allt kommer omkring kan det finnas faktiska fel och brister. Vi garanterar inte vinster, men ger de bästa förutsättningarna för varje match. All information på denna webbplats är därför inte garanterad, och vi kan inte hållas ansvariga för felaktig, ofullständig eller föråldrad information och förlust av pengar.

Utan begränsning till det föregående, ger företaget ingen garanti eller åtagande, och lämnar ingen representation av något slag att tjänsten uppfyller dina krav, uppnår avsedda resultat, är kompatibel eller arbetar med annan programvara, applikationer, system eller tjänster, fungerar utan avbrott, uppfylla prestanda eller tillförlitlighets standarder eller vara felfri eller att eventuella fel eller fel kan eller kommer att korrigeras.

Utan att begränsa det ovanstående gör varken företaget eller någon av företagets leverantörer någon representation eller garanti av något slag, uttryckligt eller underförstådd: (i) beträffande funktionen eller tillgängligheten av tjänsten, eller information, innehåll och material eller produkter som ingår därpå; (ii) att tjänsten kommer att vara oavbruten eller felfri; (iii) när det gäller noggrannhet, tillförlitlighet eller valuta för information eller innehåll som tillhandahålls genom tjänsten; eller (iv) att Tjänsten, dess servrar, innehållet eller e-postmeddelanden som skickas från eller på företagets vägnar är fria från virus, skript, trojanska hästar, maskar, skadlig programvara, tidbomber eller andra skadliga komponenter.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning av vissa typer av garantier eller begränsningar av tillämpliga lagstadgade rättigheter för en konsument, så vissa eller alla ovanstående undantag och begränsningar kanske inte gäller dig. Men i ett sådant fall ska de undantag och begränsningar som anges i detta avsnitt tillämpas i största möjliga utsträckning verkställbara enligt tillämplig lag.

GÄLLANDE LAG

Landets lagar, med undantag för lagkonflikter, reglerar dessa villkor och din användning av tjänsten. Din användning av applikationen kan också omfattas av andra lokala, statliga, nationella eller internationella lagar.

TVISTLÖSNING

Om du har någon tvist med CornerKing om tjänsten, accepterar du att först försöka lösa tvisten informellt genom att kontakta företaget.

FÖR ANVÄNDARE AV EUROPEISKA UNIONEN (EU)

Om du är en EU-konsument kommer du att dra nytta av alla obligatoriska bestämmelser i lagen i det land där du är bosatt.

USA: s lagstiftning

Du medger och garanterar att (i) Du inte är belägen i ett land som omfattas av USA: s regeringsembargo, eller som har utsetts av USA: s regering som ett "terroriststödande" land, och (ii) du inte är listad på någon lista över förbjudna eller begränsade parter i USA: s regering.

DELBARHET OCH AVVECKLING

Uppdelning

Om någon bestämmelse i dessa villkor bedöms inte vara verkställbar eller ogiltig, kommer sådan bestämmelse att ändras och tolkas för att uppnå målen för en sådan bestämmelse i största möjliga utsträckning enligt tillämplig lag och de återstående bestämmelserna kommer att fortsätta med full kraft och verkan.

Waiver

Med undantag för vad som anges här, kommer underlåtenhet att utöva en rättighet eller att kräva fullgörande av en skyldighet enligt dessa villkor inte påverka en parts förmåga att utöva en sådan rättighet eller kräva sådan prestation vid något tillfälle därefter, och heller kan inte avståendet från ett brott utgöra ett avstående av eventuella efterföljande överträdelser.

ÖVERSÄTTNINGSTOLKNING

Dessa villkor kan ha översatts om vi har gjort dem tillgängliga för dig på vår tjänst. Du samtycker till att den ursprungliga engelska texten kommer att gälla i händelse av tvist.

ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget omdöme, ändra eller ersätta dessa villkor när som helst. Om en revidering är väsentlig kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att meddela minst 30 dagars varsel innan nya villkor träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig förändring kommer att bestämmas efter eget omdöme . Genom att fortsätta att komma åt eller använda vår tjänst efter att dessa revideringar har trätt i kraft samtycker du till att vara bunden av de reviderade villkoren. Om du inte samtycker till de nya villkoren, helt eller delvis, vänligen sluta använda webbplatsen och tjänsten.

KONTAKTA OSS

Om du har några frågor om dessa villkor kan du kontakta oss:

e-post: team@corner-king.com
Genom att besöka denna sida på vår webbplats: http://www.corner-king.com